Navigace

Obsah

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu

 k informacím se podávají:Písemně – poštou na adresu : Obecní úřad Chodov 

                                                Chodov. 155 

                                                345 33 Trhanov


 - osobně v podatelně obecního úřadu Chodov 


tel: 379 794 228

 
                      
 
Osobně v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách:

Po, St : 8.00 – 16.30 hod.

Út, Čt: 8.00 – 12.00 hod.

 


Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů
Lhůty:

Odkaz na zveřejněnou informaci (§ 6 odst. l) - 7 dnů
Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace (§ 14 odst. 3,
písm. a) - 7 dnů
Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu
(§ 14 odst.3,písm.b)-3dny
Poskytnutí informace žadateli (§ 14 odst. 3, písm. c) - 15 dnů
Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů (§ 14 odst.
5) - 10 dnů
Rozhodnutí o odvolání (§ 16 odst. 3) - 15 dnů
Upřesnění žádosti o informaci žadatele (§ 14 odst. 3, písm. a) - 30 dnů
Lhůta pro odvolání, jestliže povinný orgán ve lhůtě neposkytl informaci či
nevydal rozhodnutí o nevyhovění ( § 15 odst. 4) - 15 dnů
Odvolání proti rozhodnutí a odmítnutí žádosti (§ 16 odst. 1) - 15 dnů


Termíny:

Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup
(§ 5 odst. 2)-od 1.1.2001
Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5
odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99
Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Kdo může o informaci požádat
- je to každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč
o informaci žádá


Kdo informaci poskytne

- kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)


Kdy informaci neposkytne

- je-li požadovaná informace označena za utajovanou skutečnost
- jde-li informace vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby
(národnost, rasový původ, náboženské zaměření, členství v politických
stranách a hnutí, o její trestné činnosti, zdraví, majetkových poměrech
atd.)
- pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství
- jde-li o informace o probíhajícím trestním řízení
- pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům toho,
kdo je o informaci požádán


Jak se o informaci žádá

- ústně, tj. osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným
pomocí telekomunikačního zařízení
- písemně, není-li např. na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo
není-li informace z pohledu žadatele dostatečná


Co musí písemná žádost obsahovat

- musí z ní být zřejmé, komu je žádost určena, o jakou informaci se žádá a
kdo ji činí
- neobsahuje-li žádost uvedené údaje, nebude vyřízena (žádost se odloží)


Jaký bude postup povinného orgánu

- je-li žádost nesrozumitelná, vyzve žadatele o její upřesnění. Nebude-li
upřesněna do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti
- pokud informace nespadá do jeho působnosti, žádost odloží a toto sdělí
žadateli do tří dnů
- pokud žádost splňuje všechny náležitosti, poskytne požadovanou informaci
nejpozději do 30 dnů ( od 1. 1. 2001 do 15 dnů)


Co když orgán žádosti nevyhoví

- pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro
vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
- jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani
nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci
odepřel
- proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději
do 15 dnů od jeho doručení


Komu se odvolání posílá

- odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti
nebo takové rozhodnutí měl vydal


Kdo o odvolání rozhodne

- o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu,
který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu ve věcech
samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada (kde není rada
rozhoduje zastupitelstvo obce)
- ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od
předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
- proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat
návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.